آشنایی با کارکنان اداری

آقای سید محمد حسن حاتمی

آقای کسری خسروپور

آقای شهدای خلیج فارس

مدیر

آقای علیرضا عباسی

مدیر مالی ستاد مرکزی