آشنایی با کارکنان اداری

آقای سید محمد حسن حاتمی

معاون آموزشی و منابع ان...

آقای کسری خسروپور

آقای غلامحسین داستان

مدیر

آقای علیرضا عباسی

مدیر مالی ستاد مرکزی

آقای عبدالله عباسی

معاون فرهنگی

آقای علی رضا کرائی