آشنایی با کادر اداری

محسن چشم براه

معاون آموزشی

اصغر حسین زاده

سرایدار

محمد خادم

معاون آموزشی

موسی رامیان پور

معاون پرورشی

مجتبی زینایی مارمی

مدیر

حسین سهرابی

معاون اجرایی