آشنایی با کارکنان اداری

خانم پرستو آقایی

مشاور

آقای علی اسلامی

خدمتگزار

آقای عقیل خادمی

خانم سیده زینب خیرالامور

معاون آموزشی

خانم معصومه زارع

مدیر
درباره من

خانم زینب شفیعی

معاون اجرایی

خانم نسرین مسعودی

معاون پرورشی