آشنایی با کارکنان آموزشی

خانم سکینه آبکار

آموزگار پیش دبستانی

خانم اعظم اسلامی

آموزگار پایه چهارم

آقای سعید افراه

مربی قرآن
درباره من

خانم اعظم افشارنجفی

آموزگار پایه پنجم

خانم هانیه امانی

آموزگار پایه چهارم

خانم زهرا بادسا

آموزگار پایه سوم

آقای هادی بهرامی

مربی ورزش
درباره من

خانم زهرا درخشان

آموزگار پایه اول
درباره من

خانم صدیقه دهقانی سیاهکی

آموزگار پایه ششم

خانم نجمه روشن

مربی بهداشت

خانم بنت الهدی زارعی

آموزگار پایه پنجم

خانم طاهره شاه کرمی

آموزگار پایه دوم

خانم عالیه صفری حسنلنگی

آموزگار پایه اول

خانم ندا طاهری حقیقی

آموزگار پیش دبستانی

خانم حدیث عباسی

آموزگار پیش دبستانی
درباره من

خانم نجمه قادریان

مربی قرآن
درباره من

خانم مریم قاسمی گوربندی

آموزگار پایه دوم

خانم کفایت قربانی

آموزگار پایه سوم

خانم صغری ملکی فرد

آموزگار پایه ششم

خانم مریم یوسفوند

آموزگار پایه دوم