آشنایی با کارکنان آموزشی

خانم نسرین جعفری بیات

آموزگار پايه اول
درباره من

خانم زهرا حجت

آموزگار پايه پنجم
درباره من

خانم مریم خجسته

آموزگار پايه چهارم

خانم کوثر خوشبخت

مربی تربیت بدنی

خانم ثمانه راشدی

مربي پيش دبستاني

خانم سودابه سالاری

آموزگار پايه سوم
درباره من

خانم سمانه شمالی

آموزگار پایه دوم

خانم عالیه نجفی

مربی قرآن

خانم فاطمه نقی زاده

آموزگار پایه ششم

خانم فاطمه نیکویی

کمک مربی پیش دبستانی