آشنایی با کارکنان آموزشی

خانم طیبه نژاد جهانگیر

آموزگار پیش دبستانی

خانم سارا نیک پور

آموزگارپایه اول

خانم مریم نظری نیا

آموزگار پایه دوم

خانم محدثه سرگزی

آموزگار پایه سوم
درباره من

خانم زهرا اسداللهی

آموزگار پایه چهارم

خانم سمانه رعیت نژاد

آموزگار پایه پنجم

خانم سمیرا درویش زاده

آموزگار پایه ششم

خانم سمانه لواسانی

آموزگار تربیت بدنی