تقاضای همکاری

تقاضای همکاری

شرایط و ضوابط:
1. تکمیل این تقاضانامه به هیچ وجه به منزله پذیرش و جذب متقاضی نمی باشد.
2. در صورت نیاز به جذب نیروی جدید از بین متقاضیان با رشته تحصیلی مرتبط دعوت به عمل می آید. بنابراین متقاضی می بایست در زمینه رشته تحصیلی خود ثبت نام کند.
3. در صورت نیاز به جذب نیروی جدید، از میان متقاضیان واجد شرایط که در سایت ثبت نام کرده اند، جهت شرکت در فرآیندهای بعدی گزینش دعوت بعمل می آید.
4. اطلاعات خواسته شده برای ثبت نام در سایت باید صحیح، کامل و مستند باشد که در صورت فراخوان می بایست تمام مستندات ذکر شده ارائه شود.
5. با ثبت نام مجدد شما، درخواست شما دوباره در صف بازبینی قرار میگیرد.

ویرایش یا تکمیل اطلاعات

در صورتیکه قبلا ثبت نام کرده اید و می خواهید اطلاعات خود را ویرایش یا تکمیل کنید،کد ملی خود را وارد کنید